User Tools

Site Tools


bracet

Diferències

Ací es mostren les diferències entre dos versions de la pàgina.

Link to this comparison view

bracet [2008/07/02 13:50]
cento
bracet [2013/11/10 22:28]
Llínea 1: Llínea 1:
-====== BRAÇ-BRACET-BRAÇAL ====== 
- 
-  * Derivat del llatí bracchium: ​ braç i, en general, elements amb un sentits radial. ​ Són genèrics quan es relacionen amb  hidrònims ([[DECLC]]). És difícil diferenciar,​ dins de la xarxa de séquies, les distintes jerarquies dels canals de rec i com es justifiquen els distints genèrics. ​ Pareix que hi haja un consens en denominar braç a les desviacions d’aigua que provenen d’una sèquia mare.  Les posteriors divisions d’un braç passaran a denominar-se bracets i, per últim, la canalització que arriva directament al camp, s’anomenarà braçal. ​ En principi esta diferenciació pot servir per a situar-se al conjunt de la xarxa de rec, sempre que tingam en compte que no és una regla rígida. ​ De vegades el que deuria denominar-se braç, continua diguent-se sèquia en la parla quotidiana, ​ o hi ha un braçal que deriva directament d’una sèquia ​ i s’obri en més braços i a més a més estàn els rolls i els rollets que compliquen un poc més la cosa, etc... 
-{{ :​barcet_nmig_partidor.jpg|Partició dels braços del Bracet i del Mig}} 
-  * **El Bracet.**- [el břa’set] ​ (39.478268, -0.450383 → Ø39.479970,​ -0.442167 → 39.479268, -0.448042 → 39.477364, -0.436355) ​ Este braç naix de la divisió de la Séquia del [[DIMARTS]] en tres braços: Bracet, del [[MIG]] i [[FONDO]]. ​ La sèquia del Bracet és la que circula més al nord de les tres, d’oest a est.  A partir de la divisió en braços, rega cap al nord-est, creua la carretera i rega desde el [[CEMENTERI]] fins al Molí d’[[ANIMETA]]. ​ Poc després, arriba a la Séquia de [[FAITANAR]],​ i la creua per dalt.  Hui en dia el tram final de la sèquia està abandonat, les terres que regava formen part del poligons industrials i el seu recorregut a la Partida del Bracet està cobert, en un principi per muntanyes de terra de les obres del Metro i, despres, per fem i males herbes ​ Ara tota la seua zona de rec està urbanitzada,​ coberta per les obres del Metro o a punt d’urbanitzar proximament. ​ Desaiguava a la Séquia Faitanar. 
- 
-  * **Partida del Bracet.**- [el břa’set] ​ (≈ 39.478354, -0.440190) ​ Podem entendre la referencia del [[Llibre Padró]] de 1812 (f. 66v): “Partida del Brazo Pequeño” com una traducció directa d’este topónim. ​ La Partida del Bracet abarcaba des de la Senda de [[SILLA]] fins a la Senda de [[XIRIVELLA]] i entre la Partida del Roll de les [[ERES]] pel nord i la dels [[FONDOS]] pel sud.  En total eren prop de 20 hectarees de cultiu, quasi 240 fanecades. ​ Encara hui es pot accedir a este tros d’horta, ​ pero ja està acabant-se el disseny del nou nucli  residencial que creixerà en esta partida. 
- 
-Braç de [[FRANC]] 
- 
-Braç de l’[[ALQUERIA]] 
- 
-Braç de La [[FILA]] 
- 
-Braç de les [[VINYES]] 
- 
-Braç de [[PATERNA]] 
- 
-Braç del [[CANYAR]] 
- 
-Braç del [[DIMARTS]] 
- 
-Braç del [[DIVENDRES]] 
- 
-Braç del [[MIG]] 
- 
-Braç del [[MOLÍ]] 
- 
-Braç del [[SALTERI]] 
- 
-Braç dels [[MOROS]] 
- 
-Braç [[FONDO]] 
- 
-Braç Fondo de l’[[ALTER]] 
- 
-Braç [[FORÀ]] 
- 
-Braç [[FORANA]] 
- 
-Braç [[XIQUET]] 
- 
-Braçal de la [[CADIRETA]] 
- 
-Bracet del Camí [[REAL]] ​ 
- 
-Bracet del [[PLEIT]] 
- 
  
bracet.txt · Última modificació el: 2013/11/10 22:28 (edició externa)