Eines de l'usuari

Eines del lloc


cens_de_propietaris

Llistat de terratinents del Sindicat de Guarderia, anys 40.

  • Es tracta d’un quadernet de 45 pàgines, amb cobertes de cartró, on es troba la relació de tots els propietaris de terres de Quart. A la primera pàgina es sindica: Provincia de Valencia. Partido de Torrente. Termino de Quart de Poblet. Sindicato de Guarderia Rural. Lista de Terratenientes. En la part superior, amb llapis, fica: año 1925. Les següents pagines són una relació de tots els propietaris rurals del terme, on s’indica de la parcel•la el polígon, el numero, el numero de sub-parcel•la, si hi haguera, i el nom de la partida on es troba. Després s’indica el nom i cognom del propietari, indicant desconegut si no es coneix i, de vegades, el seu mal nom. En altra columna el tipus de cultiu, o de la instal•lació que ocupa el terreny: casa jardí, camí, motor… Finalment s’indica l’extensió de la parcel•la, en mesures del sistema mètric: hectàrea, area i centiàrees i en mesures valencianes: fanecades, braces i quartons. El quadern era propietat de l’Hermandat de llauradors de Quart i arribà a l’Ajuntament de Quart de Poblet a partir de la seua dissolució. Es custodia a la Biblioteca municipal. El gran valor del quadern és que dibuixa un retrat sobre l’estructura de la propietat rural a Quart de mitjans de segle XX, identifica els propietaris i els cultius de la terra. Però, a més a més, i per als nostres objectius, limita perfectament l’extensió de les partides, la seua producció i la presència de instal•lacions complementàries al mon rural. Respecte a la seua datació, en tenim testimonis (J. Serer) que l’anotació a llapis la feu el tio Xarnego, llaurador i síndic de la Séquia de Quart quan li preguntaren sobre el quadern. El cert és que hi han dades contradictoris, d’una banda apareix com a propietari Juan Baptista Valldecabres mort a l’any 1936, i per l’altra tenim una escriptura de propietat de Rafael Sanmartín, que es feu a 1945 i que apareix a la relació de propietaris. La relaxació dels terminis legals amb els que de vegades s’actua al mon rural fa que estes dades siguen compatibles amb el fet que el quadernet es redactara a poc d’acabar la Guerra Civil. Encara i tot, amb un criteri de prudència, hem preferit mantindre una referència més genèrica de “els anys 40”, i així ho fem a este estudi.

http://www.sanchosanmartin.es/docuquart/prop/index.html

cens_de_propietaris.txt · Darrera modificació: 2013/11/10 22:28 per 127.0.0.1