Eines de l'usuari

Eines del lloc


pinadeta

PI–PINET-PINADETA

  • Derivat del llatí pinus. Pinadeta és un diminutiu de pinada, amb el significat de xicotet bosc de pins. Al Pla de Quart, les pinadetes son agrupacions de pins que es troben, normalment, dalt de xicotetes colines, no aptes per al cultiu.
  • Partida de la Pinadeta.- [la pina’eta] (≈ 39.475199, -0.515151) La Pinadeta és una partida del PLA, prop del Camí de MADRID. Són 26 hectàrees, 330 fanecades, de les que el quasi el 40% eren erms o pinars, sense ús per al cultiu. La forma de la partida, una punta cap a baix delimitada pels camins de la Pinaeta i d’ALAQUÀS, inclús la diferent textura de la terra, la fan fàcilment recognoscible als plànols i fotos aèries.

Camí de la Pinadeta de Manises

  • Camí de la Pinadeta de Manises.- [el ka’mi de la pina’eta de ma’nises] (39.479524, -0.493465 → 39.481237, -0.496196) És el camí d’accés a la Pinadeta de Manises des del Camí Real de MADRID. La Pinadeta de Manises és un bosquet situat dalt d’una xicoteta colina al secà de Manises, prop de el que ara és l’aeroport. Era un lloc de notable interès per la industria, ja que allí s’obtenia una terra especial amb característiques refractàries que s’utilitzava per produir peces ceràmiques resistents al foc (Ferrís-Català, p. 78). Amb la construcció de l’AEROPORT de Manises, el primer tram va ser desplaçat a una senda que circumval•la la tanca de l’antiga base militar.
  • Barranc del Pi.- Barranc de l’ALBARDER
  • Carrer dels Pins.- [el ka’řer dels ‘pins] (39.483580, -0.440467 → 39.484052, -0.442160) Segons el testimonis orals (C. Molins), així nomenaven l’actual Carrer de Sant ONOFRE, encara que no he trobat cap documentació que ho confirme.
  • Camí de la Pinadeta.- [el ka’mi de la pina’eta] (39.476639, -0.513489 → 39.473797, -0.513557) Este camí va de nord a sud vorejant per l’est la Partida de la Pinadeta. Arranca des del Camí de la GALEROTA, on es prolongació del Camí de la Travessera de ROMEU, i s’uneix al Camí d’ALAQUÀS poc abans d’arribar al Camí de MADRID, formant un pic característic, tant als plànols com a les fotos aèries.
  • Partida del Pinet.- Partida de secà. Apareix al Llibre Padró (f. 71b). Segurament coincideix amb la Partida de la Pinadeta
pinadeta.txt · Darrera modificació: 2013/11/10 22:29 per 127.0.0.1