User Tools

Site Tools


cens_de_propietaris

Diferències

Ací es mostren les diferències entre dos versions de la pàgina.

Link to this comparison view

Next revision
Previous revision
cens_de_propietaris [2008/09/15 23:36]
127.0.0.1 edició externa
cens_de_propietaris [2013/11/10 22:28] (Actual)
Llínea 2: Llínea 2:
   * Es tracta d’un quadernet de 45 pàgines, amb cobertes de cartró, on es troba la relació de tots els propietaris de terres de Quart. ​  A la primera pàgina es sindica: Provincia de Valencia. Partido de Torrente. Termino de Quart de Poblet. Sindicato de Guarderia Rural. Lista de Terratenientes. ​ En la part superior, amb llapis, fica: año 1925.  Les següents pagines són una relació de tots els propietaris rurals del terme, on s’indica de la parcel•la el polígon, el numero, el numero de sub-parcel•la,​ si hi haguera, i el nom de la partida on es troba. ​ Després s’indica el nom i cognom del propietari, indicant desconegut si no es  coneix i, de vegades, el seu mal nom.  En altra columna el tipus de cultiu, o de la instal•lació que  ocupa el terreny: casa jardí, camí, motor... ​ Finalment s’indica l’extensió de la parcel•la,​ en mesures del sistema mètric: hectàrea, area i centiàrees i en mesures valencianes:​ fanecades, braces i quartons. ​ El quadern era propietat de l’Hermandat de llauradors de Quart i arribà a l’Ajuntament de Quart de Poblet a partir de la seua dissolució. ​ Es custodia a la Biblioteca municipal. ​ El gran valor del quadern és que  dibuixa un retrat sobre l’estructura de la propietat rural a Quart de mitjans de segle XX, identifica els propietaris i els cultius de la terra. ​ Però, a més a més, i per als nostres objectius, limita perfectament l’extensió de les partides, la seua producció i la presència de instal•lacions complementàries al mon rural. ​ Respecte a la seua datació, en tenim testimonis (J. Serer) ​ que l’anotació a llapis la feu el tio Xarnego, llaurador i síndic de la Séquia de Quart quan li preguntaren sobre el quadern. ​ El cert és que hi han dades contradictoris,​ d’una banda apareix com a propietari Juan Baptista Valldecabres mort a l’any 1936, i per l’altra tenim una escriptura de propietat de Rafael Sanmartín, que es feu a 1945 i que apareix a la relació de propietaris. ​ La relaxació dels terminis legals amb els que de vegades s’actua al mon rural fa que estes dades siguen compatibles amb el fet que el quadernet es redactara a poc d’acabar la Guerra Civil. ​ Encara i tot, amb un criteri de prudència, hem preferit mantindre una referència més genèrica de “els anys 40”, i així ho fem a este estudi.   * Es tracta d’un quadernet de 45 pàgines, amb cobertes de cartró, on es troba la relació de tots els propietaris de terres de Quart. ​  A la primera pàgina es sindica: Provincia de Valencia. Partido de Torrente. Termino de Quart de Poblet. Sindicato de Guarderia Rural. Lista de Terratenientes. ​ En la part superior, amb llapis, fica: año 1925.  Les següents pagines són una relació de tots els propietaris rurals del terme, on s’indica de la parcel•la el polígon, el numero, el numero de sub-parcel•la,​ si hi haguera, i el nom de la partida on es troba. ​ Després s’indica el nom i cognom del propietari, indicant desconegut si no es  coneix i, de vegades, el seu mal nom.  En altra columna el tipus de cultiu, o de la instal•lació que  ocupa el terreny: casa jardí, camí, motor... ​ Finalment s’indica l’extensió de la parcel•la,​ en mesures del sistema mètric: hectàrea, area i centiàrees i en mesures valencianes:​ fanecades, braces i quartons. ​ El quadern era propietat de l’Hermandat de llauradors de Quart i arribà a l’Ajuntament de Quart de Poblet a partir de la seua dissolució. ​ Es custodia a la Biblioteca municipal. ​ El gran valor del quadern és que  dibuixa un retrat sobre l’estructura de la propietat rural a Quart de mitjans de segle XX, identifica els propietaris i els cultius de la terra. ​ Però, a més a més, i per als nostres objectius, limita perfectament l’extensió de les partides, la seua producció i la presència de instal•lacions complementàries al mon rural. ​ Respecte a la seua datació, en tenim testimonis (J. Serer) ​ que l’anotació a llapis la feu el tio Xarnego, llaurador i síndic de la Séquia de Quart quan li preguntaren sobre el quadern. ​ El cert és que hi han dades contradictoris,​ d’una banda apareix com a propietari Juan Baptista Valldecabres mort a l’any 1936, i per l’altra tenim una escriptura de propietat de Rafael Sanmartín, que es feu a 1945 i que apareix a la relació de propietaris. ​ La relaxació dels terminis legals amb els que de vegades s’actua al mon rural fa que estes dades siguen compatibles amb el fet que el quadernet es redactara a poc d’acabar la Guerra Civil. ​ Encara i tot, amb un criteri de prudència, hem preferit mantindre una referència més genèrica de “els anys 40”, i així ho fem a este estudi.
  
-[[http://​www.sanchosanmartin.es/​quartdocumentacio/​prop/​index.html]]+[[http://​www.sanchosanmartin.es/​docuquart/​prop/​index.html]] 
 +{{:​propietaris.jpg|}}
  
cens_de_propietaris.1221514590.txt.gz · Última modificació el: 2013/11/10 22:46 (edició externa)